13.11.2018
Mô tả công việc – Mở L/C, kiểm tra bộ hồ sơ mua hàng nhập...
16.10.2018
Mô tả công việc Theo dõi các khoản công nợ phải trả của nhà cung...